Over Construcity.brussels

Construcity.brussels: een unieke pool voor een unieke sector​.

Als Pool Opleiding Werk (POW) bestaat de rol van Construcity.brussels erin de Brusselse bouwsector te informeren, te sensibiliseren en te promoten. We ondersteunen elk doelpubliek volgens drie actiepijlers:

  • promotie en bewustmaking
  • opleiding en onderwijs
  • tewerkstelling

Ecologisch bouwen is een centraal aandachtspunt in onze sector. We leggen ons er volop op toe en promoten duurzaam bouwen actief bij de uiteenlopende profielen op wie we ons richten, met name via opleidingen en de Alliantie Renolution.

Omdat we willen anticiperen op de evoluties die de bouwsector in het Brussels Gewest doormaakt, zorgen we ook voor een monitoring van de sector.

De missie van Construcity.brussels is drievoudig:

Naast die drie missies is er ook het partnerschap ten voordele van de Brusselse renovatiestrategie Alliantie Renolution.

1.  De partner van bedrijven en werkne(e)m(st)ers

Of u nu aannemer of werkne(e)m(st)er bent (nu of in de toekomst), Construcity.brussels kan u helpen om uw activiteit te ontwikkelen door u in contact te brengen en u begeleiding op maat aan te bieden.

Op zoek naar een job of een stageplaats in de bouw ? Construcity.brussels informeert u over het werkgelegenheidsaanbod en de vacatures, en over de stages die de bedrijven in de sector organiseren.

Op zoek naar die witte merel om uw werkkrachten te versterken ? In nauwe samenwerking met de bedrijven nemen onze adviseurs de profielen onder de loep en selecteren de beste kandidaten/kandidates voor elke functie die ingevuld moet worden. We bieden bedrijven ook administratieve en financiële ondersteuning, informeren ze over de maatregelen om tewerkstelling te bevorderen, en ondersteunen ze bij hun aanpak op het gebied van opleidingen.

2.  Bruggen bouwen tussen het onderwijs en de bedrijfswereld

Construcity.brussels is het contactpunt tussen de lesgevers/lesgeefsters en de aannemers in de bouwsector. Het is onze missie om de beroepen van de sector te promoten, contacten te leggen tussen de twee werelden, de leerlingen te informeren over de specifieke kenmerken van het werk in de bouw, de scholieren te begeleiden bij hun zoektocht naar een stageplaats of job en de bedrijven bij de aanwerving van hun stagiair(e)s enz.

Construcity.brussels is dé drijvende kracht achter het atelier werkgelegenheid en opleiding van de Alliantie Renolution.

3. Duurzame jobs creëren

Welke beroepen zijn er in de bouw? Met welke opleidingen kunt u die beroepen leren? Hoe vindt u een stage? Welke professionele vooruitzichten biedt de Brusselse bouwsector? Hoe vindt u een plichtsbewuste en bekwame stagiair(e) of werkne(e)m(st)er? Welke steunmaatregelen bestaan er voor tewerkstelling? Hoe evolueert het werk en de beroepen? Hoe reageert de sector op de milieu-uitdagingen in Brussel?

Wat uw profiel ook is, één enkel aanspreekpunt om informatie in te winnen en doeltreffende begeleiding te krijgen in Brussel: Construcity.brussels.

Door ons doelpubliek te oriënteren en te ondersteunen dragen onze adviseurs bij aan een duurzame arbeidsmarkt voor de Brusselse bouwsector op het raakvlak tussen de diverse profielen van de sector en door de uitdagingen van de ontwikkeling van ons Gewest te helpen aanpakken.

4. Partnerschap met Renolution

Construcity.brussels en de bouwsector engageren zich voor het initiatief Renolution van Leefmilieu Brussel.

RENOLUTION is de naam van de Renovatiestrategie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze mikt op een gemiddeld energieprestatieniveau van 100 kWh/m²/jaar voor alle Brusselse woningen tegen 2050, d.w.z. een gemiddeld verbruik gedeeld door 3 ten opzichte van de huidige situatie en een gemiddeld EPB-niveau van C+ voor de Brusselse woningen.

Met de medewerking van andere gewestelijke besturen gaat Leefmilieu Brussel een dialoog aan met de bouwsector, de financiële actoren, de architecten en andere betrokken partijen. Onder de naam Alliantie RENOLUTION leveren we gezamenlijk inspanningen om de maatregelen op elkaar af te stemmen, de administratieve procedures te vergemakkelijken en energetische en duurzame renovatie aan te moedigen op gewestelijk niveau.

Nieuws en Evenementen

Jaarverslag

Partners

Ontdek onze nieuwste
advertentiecampagne